• Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo

Nasza oferta

Zastępstwo procesowe i reprezentacja przed wszystkimi sądami i urzędami; Kancelaria świadczy usługi zastępstwa procesowego na wszystkich etapach postępowania. Prawnicy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu złożonych postępowań sądowych i administracyjnych. Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej i innymi podmiotami. Chętnie podejmujemy się prowadzenia spraw o skomplikowanych i wieloaspektowych stanach prawnych i faktycznych. Oferujemy profesjonalne zastępstwo procesowe również w zakresie: 1) uzyskiwania, zaskarżania nakazów zapłaty, 2) występowania do sądu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności oraz kierowania spraw do egzekucji komorniczej, 3) elektronicznego postępowania upominawczego, 4) europejskiego postępowania nakazowego, 5) ugód sądowych, pozasądowych, 6) zabezpieczanie wierzytelności (w tym ustanawianie hipoteki przymusowej), 7)sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych, reprezentacja w postępowaniu upadłościowym, 8) sporządzanie środków zaskarżenia: apelacja, sprzeciw, zarzuty, zażalenie, skarga kasacyjna

PRAWO BANKOWE

kredyty waloryzowane (indeksowane) : dochodzenie zwrotu nadpłat (również spredu), opiniowanie występowania abuzywności klauzul niedozwolonych,
kredyty denominowane (CHF): powództwa o zwrot wszystkich wpłaconych rat kredytu, kompleksowa obsługa spraw kredytów CHF, postępowanie o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
postępowanie o unieważnienie umowy o kredyt;

dochodzimy na zlecenie naszych Klientów proporcjoalnego zwrotu opłat i prowizji z tytułu wcześnieszej spłaty kredytu;

doradzamy w zakresie sprzedaży wierzytelności bankowych,

zapewniamy zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w sprawach związanych z prawem bankowym i ubezpieczeniowym.

Prowadzone przez Kancelarię spory dotyczą często zasadności ustalenia oraz pobrania przez towarzystwo ubezpieczeniowe opłaty za wykup w związku z rozwiązaniem łączącej strony umowy ubezpieczenia na życie i koncentrują się na ocenie postanowień OWU i umów stosowanych przez towarzystwo, na podstawie których zatrzymało dochodzoną pozwem kwotę, przez pryzmat przepisów chroniących konsumentów, a zakazujących stosowania tzw. klauzul abuzywnych we wzorcach umownych przez przedsiębiorców tj. art. 385(1) § 1 k.c. - art. 385 (3) k.c.

Osoby zainteresowane wytoczeniem sprawy sądowej przeciwko bankowi lub ubezpieczycielowi, prosimy
o przesłanie skanu umowy wraz z ewentualnymi aneksami, OWU na adres: kontakt@solinski-kancelaria.pl

NIERUCHOMOŚCI

Rozwiązujemy problemy prawne, z którymi spotykają się inwestorzy, wspólnoty mieszkaniowe, deweloperzy i klienci indywidualni. Zapewniamy inwestorom kompleksową obsługę prowadzonej działalności oraz wsparcie poszczególnych projektów i inwestycji.

 prowadzimy postępowania administracyjne w zakresie planistyki, decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie, ochrony środowiska, decyzje o niezwłocznym zajęciu nieruchomości;

 zapewniamy reprezentację przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, NSA oraz przed organami administracji publicznej pierwszej instancji oraz przed organami wyższego stopnia w postępowaniach odwoławczych w sprawach związanych z procesem inwestycyjnym,

obsługujemy spory pomiędzy inwestorem, generalnym wykonawcą i podwykonawcami oraz pomiędzy deweloperami a wykonawcami, wspólnotami mieszkaniowymi i nabywcami lokali,

 tworzymy umowy o prace projektowe, inżynierskie i wykonawcze, nadzór inwestycyjny, umowy rezerwacyjne, deweloperskie i umowy ostateczne;

 obsługujemy wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie również w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz w sprawach zaległych płatności.


Zapytania w zakresie spraw związanych z nieruchomościami można kierować na adres: kontakt@solinski-kancelaria.pl

ODSZKODOWANIA

W imieniu naszych Klientów dochodzimy należnego odszkodowania, zadośćuczynienia, czy renty zarówno od sprawcy szkody,
jak i ubezpieczycieli, począwszy od etapu zgłoszenia szkody, poprzez sądowe dochodzenie roszczeń, po windykację uzyskanych kwot.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w następującym zakresie:
 weryfikacja dokumentacji powypadkowej/szkodowej oraz określenie przysługujących roszczeń i ich możliwej wysokości
 zgłaszanie szkód, prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem, w zakresie uzyskania satysfakcjonującej dla Klienta kwoty dochodzonych roszczeń
 odszkodowania za wypadki drogowe (powypadkowe) i odszkodowania z umów ubezpieczeń
 odszkodowania za błędy w sztuce medycznej
 odszkodowania za wypadki przy pracy
 odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu czynów niedozwolonych
 odszkodowania z tytułu niewykonania umów
 zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (przy uszkodzeniu ciała, utraty zdrowia lub śmierci osoby najbliższej)
 odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji, utraconych zarobków i innych korzyści
 renta z tytułu niezdolności do pracy zarobkowej
 renta z tytułu zwiększonych potrzeb związanych z koniecznością stałego lub długotrwałego leczenia, rehabilitacji, opieki osób trzecich
 odszkodowanie z tytułu zniszczonego mienia, zwrotu kosztów naprawy samochodu
 odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej.

Bezpłatna wycena przedmiotu sprawy po wysłaniu zapytania na adres: kontakt@solinski-kancelaria.pl

O Kancelarii

Założycielem kancelarii jest Radca Prawny Damian Soliński, który jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Studia zakończył uzyskaniem w roku 2003 dyplomu mgr prawa z wynikiem bardzo dobrym. Wcześniej, w klasie maturalnej, za bardzo dobre wyniki w nauce, został stypendystą Prezesa Rady Ministrów. Aplikację radcowską, zakończoną egzaminem radcowskim, odbył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył roczne szkolenie ICAN Institute Harvard Business w Warszawie. Obecnie jest radcą prawnym IOŚ-PIB oraz prowadzi własną kancelarię prawną. Radca prawny doradza w zakresie prawa bankowego, również jako ekspert zewnętrzny Rzecznika Finansowego. Specjalizuje się w sprawach dotyczących kredytów "frankowych", bankowości i rynku kapitałowego, wszelkiego rodzaju odszkodowań, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa nieruchomości, prawa administracyjnego, prawa karnego -prowadząc jako pełnomocnik procesowy skomplikowane spory sądowe i postępowania egzekucyjne. Zdobył wszechstronne doświadczenie m.in. w opracowywaniu strategii biznesowych oraz wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, doradzając podmiotom gospodarczym z branży naukowej, finansowej, bankowej, nieruchomości oraz energetycznej.

ZESPÓŁ/WSPÓŁPRACA

Zapraszamy do współpracy - wskazujemy optymalne rozwiązania i chronimy interesy naszych Klientów
Damian Soliński
Damian Soliński
Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie
Katarzyna Solecka-Kwiatkowska
Katarzyna Solecka-Kwiatkowska
Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie
Daniel Szczubełek
Daniel Szczubełek
Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

BLOG

Wieloletnie doświadczenie i praktyka zawodowa pozwalają nam pomagać Państwu w złożonych sprawach.

Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne (łac. Ius est ars boni et aequi )